Ontslagprocedure via de rechter

Bent u ontslagen zonder ontslagvergoeding? Is de vergoeding in uw ogen te laag? Ontslaat uw werkgever u wegens een dringende reden en bent u het daar niet mee eens?
Heeft één van de partijen niet voldaan aan de voorwaarden voor een geldige opzegging?

Een ontslagprocedure gaat vaak gepaard met een verschil van inzichten tussen werknemer en werkgever. Er zijn diverse wettelijke regels vastgelegd waar werkgever en werknemer zich bij een ontslag aan dienen te houden. Bij onenigheid kunt u trachten samen een oplossing te zoeken. Wanneer dit niet mogelijk blijkt staat de weg naar de rechtbank open. Mocht u overwegen uw geschil aan de rechtbank voor te leggen, laat u zich dan altijd informeren en bijstaan door een advocaat.

Arbeidsrechtbank

De arbeidsrechtbank is bevoegd om te oordelen bij geschillen inzake bedienden, arbeiders en contractuele ambtenaren.

Raad van State

Arbeidsgeschillen inzake statutaire ambtenaren vallen onder de bevoegdheid van het hoogste administratief rechtscollege van het land, nl. de Raad van State.

Bent u voornemens uw ontslag aan te vechten of wilt u als werkgever een ontslag aanvechten? Raadpleeg dan altijd tijdig een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat.